MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PRŮBĚŽNÁ  RAKOVNÍK

Vnitřní předpis k vybírání úplaty na neinvestiční náklady  v Mateřské škole Průběžná Rakovník dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2-5 a Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst. 1-7., ve znění platných předpisů

 

Výše úplaty pro rok školní rok  2020/2021 na celodenní docházku je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021:        

500,- Kč měsíčně

Určení úplaty:    výši úplaty na neinvestiční náklady v MŠ Průběžná Rakovník stanoví ředitelka školy od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, dle platných výše uvedených předpisů.

Úplata se vztahuje:    na všechny děti, které jsou od 1.9.2020 do zapsány k docházce do MŠ Průběžná Rakovník, vyjma dětí, na které se vztahují výše citované zákony v platném znění.

Zproštění nebo snížení úplaty za předškolní vzdělávání:    rozhodnutí uděluje ředitel školy na pololetí, na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte  (žádost musí ZZ podat nejpozději do 30. dne v měsíci ) a to i s předložením originálu potvrzení rozhodnutí pracovního úřadu a sociální správy, že  ZZ  pobírá sociální příspěvek. Ten bude přiložen k žádosti o zproštění úplaty a evidován.             

Rozhodnutí o osvobození od úplaty nebo o poměrné snížení musí ředitelka vydat nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti zákonným zástupcem.

Od dětí, které MŠ nenavštěvují během 1.7. -31.8.2021 se úplata nevybírá. Během letních prázdnin je úhrada rozpočítána po dnech (25,- Kč za odchozený den). Uzavření školy o prázdninách stanoví ředitelka mateřské školy nejpozději do 15.9. 2020.

Splatnost úplaty:    úplata za kalendářní měsíc je placena zálohově společně se stravným a je splatná do 20. dne měsíce  a to vkladem na účet školy. 1. platba bude provedena na základě rozpisu plateb k 1.9.2020 do 20.9.2020.                  

Využití úplaty:    úplata smí být použita pouze na úhradu neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání v MŠ dle platných výše uvedených předpisů.

Neuhrazení platby:    podle § 35 odst. d) školského zákona č. 561/2004 Sb., neuhradí-li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu (týká se i stravného), může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku do MŠ.

 

 

V Rakovníku dne 30.6.2020                                               Bc. Radka Sabová - ředitelka MŠ Průběžná Rakovník

 

 

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz