Školní vzdělávací program KOLO(BĚH) S PŘÍRODOU

ŠVP_2020.pdf (2327313)

Příloha č. 1 ŠVP

                                  Prevence sociálně patologických jevů

 

Obsah:

1. Úvod

2. Vytýčení sociálně patologických jevů

3. Cíl minimálního preventivního programu

4. Analýza současného stavu ve škole

5. Spolupráce s rodiči

6. Vzdělávání pedagogů

7. Organizace primární prevence sociálně patologických jevů

8. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

9. Závěr

 

1. Úvod:

    Se sociálně patologickými jevy ( týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy, alkohol a  kouření) se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

 

2. Vytýčení sociálně patologických jevů:

        Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence:

- týrání a zanedbávání dětí,

- drogové závislosti, alkoholismus, kouření,

- šikanování, vandalismus a další formy násilného chování,

- virtuální drogy (počítače, televize, video),

- xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.

 

3. Cíl minimálního preventivního programu:

    Cílem primární prevence je: - zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům.

Cílem našeho programu je:  -  preventivní výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou

                                                 součástí výchovy a výuky ve škole.

            Je nutné analyzovat jedince, konkrétní sociální situaci dítěte.

Naše škola se věnuje dětem sociálně znevýhodněným, protože tuto skupinu chápeme jako velmi ohroženou.

            Nabízíme aktivity a programy, do kterých se mohou zapojit  všechny děti. Důraz je položen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy, aby dítě bylo schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným, prospěšným aktivitám

 

4. Analýza současného stavu ve škole:

    MŠ konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila, ale setkáváme se u sociálně znevýhodněných dětí s náznaky zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně patologické jevy.

 

K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů slouží:

- pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ,

- rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci,

- spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, sociální kurátor OSPOD, …).

 

5. Spolupráce s rodiči:

Rodiče byli informováni o záměrech ŠVP, jehož přílohou je primární prevence sociálně patologických jevů.

 

6.  Vzdělávání pedagogů:

    Vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi

 ohroženými sociálně patologickým vývojem (DVPP).

 

7. Organizace primární prevence sociálně patologických jevů:

 

 

komentář

Školní vzdělávací program

 

Etika a mravní výchova

Prolíná se všemi činnostmi

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Program pohybových aktivit

Formy a metody působení na děti, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování

Pohádky, koncerty, divadelní představení,výstavy,soutěže,skupinové práce, spolupráce s dětmi se speciálními potřebami..

Získávání klíčových kompetencí

Soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Za nejdůležitější jsou považovány: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a interpersonální a kompetence občanské, event. pracovní.

Prevence

 

Získání dobrých pohybových dovedností a schopností, rozšiřování zájmů dětí

Snazší volba jak trávit volný čas po přestoupení na ZŠ

Uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí, především dětí sociálně znevýhodněných

Povinnosti pedagogických pracovníků, spolupráce s odborníky

8. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi:

Oblast školství

- pedagogicko - psychologická poradna Rakovník.

 

Oblast zdravotnicví

- dětský lékař (MuDr. Jitka Mikšovicová),

- spolupráce při realizaci protidrogové prevence.

 

Oblast sociálních věcí

- sociální odbor MÚ Rakovník.

 

Policie ČR, Městská policie

- využít lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů.

 

9. Závěr :

 

            Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání dětí po celou dobu docházky do mateřské školy. Účastní se ho pedagogové, děti, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech a osobnostním růstem dítěte. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zásadní zřetel na věk a osobní charakteristiky dětí, jinak bude jeho plnění formální.

Zpracovala: Bc. Radka Sabová – ředitelka MŠ

                       Bc. Klára Pavlíková – zástupkyně ředitelky MŠ

V Rakovníku dne 1. 9. 2019                                                                     


 

 

Kontakt

Mateřská škola Průběžná Rakovník Průběžná 2312
Rakovník
26901
+420 313 517 326
+420 601 391 212

č. účtu: 35-540277369/0800
IČ: 00875457
ms@msprubezna.cz